| Nyhed

Om forhandlingerne

Fornyelsen og forhandlingerne omkring løn og arbejdsforholdene gældende for of-fentligt ansatte under AK, har grundet personalemangel i Selvstyrets forhandlingsafde-ling, stået på i meget lang tid. Aftalerne skulle have været ibrugtaget pr. 1. april 2015. Nu er de fleste aftaler på plads på nær den nye arbejdstidsaftale for personalet på ud-dannelsesinstitutionerne.

Det er en aftale som ellers skulle godkendes af de to fagforeninger AK og ASG (Aka-demikernes sammenslutning i Grønland) samt Selvstyret, men er endnu ikke under-skrevet af aftaleparterne. ASG og AK har ikke ønsket at underskrive det foreliggende aftaleforlag, da de mener, at aftaleforlaget er en forringelse i forhold til den eksiste-rende aftale.

AK og ASG har ønsket at holde møde med forhandlingsafdelingen for at finde løs-ningsmodeller til aftaleudspillet.

På baggrund af, at de samarbejdende organisationer har rettet henvendelse til Selvstyret har Selvstyret inviteret AK og ASG den 7. marts 2018 for at drøfte forhandlingerne om arbejdstidsaftalen.

Status

Efter mødet blev der ingen enighed om en ny arbejdstidsaftale og det ser ud til, at parterne langtfra er enige og det er på nuværende tidspunkt man står på denne status.

AK har til tillidsrepræsentanterne i KTI sendt et mere uddybende brev til information.

Beredskabschefer

En ny overenskomstforhandling vedrørende beredskabschefernes løn- og arbejdsvilkår skulle også have været på plads. Forhandlingsretten for disse er tilbagegået til AK, efter at ASG og AK i 2016 er blevet enige om en aftaleafgrænsning. På den baggrund har AK rettet henvendelse til Selvstyrets forhandlingsafdeling med henblik på et ønske om at påbegynde en forhandling for denne gruppe. AK har adskillige gange rykket for at forhandlinger omkring en ny aftale vedrørende løn- og arbejdsforhold for denne gruppe, skulle startes op, hvilket dog endnu ikke sket da modparten endnu ikke har reageret.

Status

Status for disse er, at AK har rettet henvendelse igen til forhandlingsafdelingen, hvor AK har rykket med et skarpt brev.

AK har til beredskabscheferne sendt et mere uddybende brev til information.

AK har sammen med de andre fagforeninger i flere år rettet henvendelse til Selvstyret om forhandlingsafdelingens ikke optimale funktionsdygtighed, som har påvirket fag-foreningernes arbejde dårligt. Der er afholdt flere møder med Naalakkersuisoq, som har med denne instans at gøre, i årenes løb, møder med departement og styrelse samt afsendt flere breve om dette problem. Sidst er der blevet afholdt endnu et møde med Naalakkersuisoq for Finanser nu her i juni 2018. Det er så håbet, at der nu vil blive gjort noget ved det problem.

Kommende forhandlinger i 2019

Som ovenstående nævnt er nogle af forhandlingerne fra 2015 endnu ikke rigtig fær-diggjort og nu skal AK til at forhandle igen til næste år - 2019. De overenskom-ster/aftaler der skal forhandles om, er følgende: Tjenestemands og tjenestemandslig-nende aftaler, funktionsoverenskomsten, beredskabscheferne, Kigut overenskomst, Lægesekretærernes overenskomst, jagt-og fiskeribetjentenes og fiskeriobservatører-nes samt fiskerilicenskontrollørerne overenskomst samt socialrådgivernes og sagsbe-handlernes overenskomst. AK er på nuværende tidspunkt i gang med at sende breve, med anmodning om indhentning af krav til forhandlinger, til tillidsrepræsentanterne samt gruppeformændene. Indsendelse af krav til AK har frist til den 31. oktober 2018, hvorefter AK’s bestyrelse vil forberede sig til de kommende forhandlinger.

Én ansat mere i AK

Under AK’s landsmøde, som blev afholdt i september 2017, har landsmødedeltagerne godkendt indstillingen fra AK’s bestyrelse om at ansætte en jurist i AK. Efterfølgende opslog man en stillingsannonce i medierne dog uden resultat, da der var ingen der søgte stillingen. Derfor har AK’s bestyrelse besluttet at søge en anden medarbejder uden juridisk uddannelse og som kunne arbejde som sagsbehandler for AK’s med-lemmer. Vi kan nu med glæde meddele at AK fra 1. juni 2018 har ansat Mads Pedersen som sagsbehandler. Mads Pedersen er uddannet journalist. Vi glæder os til at arbejde sammen med Mads og ønsker ham velkommen hos AK.

Stigende henvendelser fra medlemmer med stress/arbejdsmiljøproblemer

AK har ligesom andre fagforeninger bemærket, at der især i det sidste år har fået et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der har noget med stress og arbejdsmil-jøproblemer at gøre. Problemerne opstår primært på grund af et dårligt arbejdsmiljø-forhold samt dårlige ledelsesmæssige forhold. De samarbejdende fagforeninger – IMAK, NPK, ASG samt PPK har sammen med AK udtrykt deres bekymring om den sti-gende tendens via medierne i juni 2018. Det er meget nedslående, at flere og flere kommer i den tilstand som dertil ikke bare arbejdsmæssigt men også privat får pro-blemer på grund af stress. Derudover kan det blive til en bekostelig affære for sam-fundet, da de ramte i de flestes tilfælde bliver sygemeldte i længere tid eller bliver nødt til at opsige deres arbejde.

Fagforeningerne regner med at der ellers er flere der er ramte eller er ved at blive ramt af stress, men som ikke henvender sig. AK skal opfordre sine medlemmer som har stree eller som er ved at få stress til at henvende sig til deres respektive fagfor-eninger for at få hjælp og også at fagforeningerne kan få et mere korrekt billede af hvor mange der i grunde er ramt af stress / arbejdsmiljøproblemer.

AK vil efter sommerferieperiodens slutning tage emnet op igen.

AK’s kommende besøg ude i kysten

AK’s formand, en ansat samt om muligt en jurist fra det advokatfirma AK bruger, har planer om at besøge især hovedkommunerne til efteråret, når sommerferieperioden slutter. Hvis det også kan lykkes, kan det også blive til besøg hos de byer, som ikke har nogen tillidsrepræsentanter, så der kan sørges for at disse får tillidsrepræsentan-ter.

Formålet med de kommende besøg er at møde AK’s medlemmer på nært hold, hvor AK samtidig kan drøfte evt. krav fra medlemmerne på denne måde. Holde møde med ledelserne i kommunerne for at få et godt samarbejde med dem f.eks. at arbejde sam-men om at rydde opståede problemer såsom ansættelsesmæssige spørgsmål hurtigt inden disse bliver alt for store – dvs. forebyggelse af problemer indenfor ansættelses-forhold AK som fagforening kan være behjælpelig med.

Tilbud til medlemmerne – en snak med en jurist

AK vil gerne tilbyde sine medlemmer, hvis nogen har behov for at snakke med en ju-rist, der kommer fra et advokatfirma som AK bruger. Vedkommende jurist kan mødes

hver mandag fra kl. 13.00 til 16.00 enten ved et fremmøde hos AK (Nuuk) eller telefo-nisk møde med vedkommende. Medlemmerne kan bestille tid hos AK. Juristen er dobbeltsproget – snakker både grønlandsk og dansk.

AK ønsker alle sine medlemmer samt deres familier en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat