| Nyhed

Om forhandlingerne

Fornyelsen og forhandlingerne omkring løn og arbejdsforholdene gældende for offentligt ansatte under AK, har grundet personalemangel i Selvstyrets forhandlingsafdeling, stået på i meget lang tid. Aftalerne skulle have været ibrugtaget pr. 1. april 2015. Nu er de fleste aftaler på plads på nær den nye arbejdstidsaftale for personalet på uddannelsesinstitutionerne.

Det er en aftale som ellers skulle godkendes af de to fagforeninger AK og ASG (Akademikernes sammenslutning i Grønland) samt Selvstyret, men er endnu ikke underskrevet af aftaleparterne. ASG og AK har ikke ønsket at underskrive det foreliggende aftaleforlag, da de mener, at aftaleforlaget er en forringelse i forhold til den eksisterende aftale.

Det næste skridt der ventes på, er et udspil fra Selvstyres forhandlingsafdeling, da AK og ASG har ønsket at holde møde for at finde løsningsmodeller til aftaleudspillet.

På baggrund af, at de samarbejdende organisationer har rettet henvendelse til Selvsyret d. 7. marts 2018, vedrørende forhandlingerne om arbejdstidsaftalen, er AK og ASG indkaldt til møde. Der er derfor gode forhåbninger for, at der kan opnås enighed om aftalen.

Aftalen for lederne af beredskabsstyrelsen skulle også have været på plads. Forhandlingsretten for disse er tilbagegået til AK, efter at ASG og AK i 2016 er blevet enige om en aftaleafgrænsning. På den baggrund har AK rettet henvendelse til Selvstyrets forhandlingsafdeling med henblik på et ønske om at påbegynde en forhandling for denne gruppe. AK har adskillige gange rykket for at forhandlinger omkring en ny aftale vedrørende løn- og arbejdsforhold for denne gruppe, skulle startes op, hvilket dog endnu ikke sket da modparten endnu ikke har reageret.

Det nye myndighedstillæg, som er et tillæg for socialrådgivere i tilfælde, hvor socialrådgiverens arbejde særligt er at træffe forvaltningsretlige afgørelser, som f.eks. ved afgørelser om fjernelse af børn fra familier, har voldt mange misforståelser, ikke mindst overfor AK. Selv om der i aftalen helt klart står, at det er arbejdsgiveren der afgør hvornår og for hvilke opgaver der gives dette tillæg, er der opstået megen tvivl blandt arbejdsgivere og arbejdstagere om dette spørgsmål. Denne tvivl har resulteret

i en lang række henvendelser til AK og hvor ansvaret for tildelingen af tillægget er forsøgt at blive lagt hos AK, hvorved der har været forventninger om at AK skulle forklare hvem der skulle have tillægget. AK har præciseret og forklaret at AK ikke har ansvar for eller til opgave at fordele tillægget. Det er arbejdsgiverene der ved hvilke opgaver de enkelte arbejdstagere har og har derved også ansvaret for hvem der skal tildeles myndighedstillægget.

AK har afsluttet dens forpligtigelse ved indgåelsen af aftalen, resten er en opgave for arbejdsgiverne.

Der er tegn på at misforståelserne hos arbejdsgiverene omkring myndighedstillæggene er ved at være overstået - især er problemerne omkring disse tillæg hos en bestemt kommune ved at være løst, ved at kommunen nu indskriver myndighedstillægget i ansættelsesbrevet for ansatte der skal have tillægget – hvilket er rigtigt godt. Vi regner med, at det har været mindre problemfyldt i de andre kommuner – da vi ikke har fået henvendelser desangående. Medlemmer af AK kan naturligvis rette henvendelse til AK med henblik på at oprette en sag, såfremt de mener at være i en position hvor tillægget bør gives og ikke får det, eller hvis de på andre former føler sig uretmæssigt behandlet.

AK’s generalforsamling og kurser for tillidsrepræsentanter

Den største begivenhed I 2017 var generalforsamlingen i september og i den forbin-delse blev der holdt kursus om tillidsmændenes funktioner for de tillidsrepræsentan-ter fra kysten der ifølge AK’s forretningsorden er berettiget til at deltage i generalfor-samlingen samt for tillidsrepræsentanterne fra arbejdspladserne i Nuuk.

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil ikke blive berørt yderligere her, da disse kan læses i nyhedsoversigten fra november 2017. Derudover kan referatet fra generalforsamlingen læses på AK’s hjemmeside.

AK’s 100 års jubilæum

Atorfillit Kattuffiat kunne fejre 100 års jubilæum d. 28. september 2017. På det tidspunkt var der kursus for tillidsrepræsentanterne og generalforsamling, derfor blev det ikke fejret særligt på dette tidspunkt. Der blev dog nydt lagkage af kursusdeltagerene og deltagerne ved generalforsamlingen og hvor Kofoedskolen kom og sang.

Forud for AK’s jubilæum, har der været forespørgsler om der skulle laves noget ekstraordinært i forbindelse med jubilæet, så som et jubilæumshæfte, eller noget andet som kan vises frem, m.v., men det har endnu ikke været muligt at finde nogen der kan lave sådanne tiltag. Der er dog åbent for, at der på et senere tidspunkt, også selvom 100 årsdagen allerede har været, kan laves sådanne tiltag eller andre arrangementer for at fejre jubilæet.

PFA Soraarneq - PFA Pension

Som tidligere meddelt er PFA Soraarneq ophørt pr. 1. januar 2018. Derved er den pension som er optjent under AK’s overenskomst og indbetalt til PFA Soraarneq, overgået til PFA Pension. Denne beslutning om overførsel er sket efter en længere periode med løbende orientring om ændringerne af AK og PFA Soraarneq til AK’s medlemmer.

AK har ifølge aftalen og på vegne af de medlemmer som har indbetalt pension til PFA Soraarneq, enstemmigt besluttet at overføre pensionsopsparingerne fra PFA Soraarneq til PFA Pension.

Ved ophøret af PFA Soraarneq er midlerne som er flyttet til PFA Pension, i første omgang, flyttet under de samme vilkår som var gældende under PFA Soraarneq - altså overflyttet med de gældende bestemmelser. Pr. 1 juli 2018 kan de overføres til PFA Plus og der vil derved opstå andre muligheder. Uden at betale ekstra ud over indbetalingerne til pensionsopsparingen, vil der blive indført en række forsikringer. Forsik-ringerne er som følgende: Ved kritisk sygdom, ved dødsfald og ved utjenstdygtighed grundet arbejdsskader. Størrelsen på udbetalingen i forbindelse med førnævnte forhold, er endnu ikke fastlagt, men vil blive bestemt inden d. 1. juli 2018.

Størrelsen på disse forsikringer vil kunne ligge mellem 0 og 500.000 kr. Derudover vil der ved overflyttelsen til PFA Plus blive mulighed, for medlemmer som indbetaler til pensionsordningen, ved brug af Nem ID, at logge ind og se deres opsparing samt mu-lighed for at kunne opstille opsparingen efter egne behov. PFA Pension har planer om at placere medarbejder her i landet - hvor der også vil være grønlandstalende personale.

Fagforeningens opgaver i løbet af året.

AK har gennem året bl.a. haft følgende arbejdsopgaver: Den største del er tiden er brugt til servicering af henvendelser fra medlemmerne. Opstilling af forskellige forhandlingsudspil. Fremmøde til indkaldelser fra andre organisationer og mødedeltagelse med disse. Møde og samarbejde med andre fagforeninger og samarbejdsparter.

Fremsættelser af lovforslag til Inatsiartut vedrørende emner som vedrører sager vi vil fremme. Fremlæggelser for udvalg under Inatsisartut med henblik på at opnå indfly-delse. Møder med de enkelte Naalakkersuisut vedrørende AK’s fastsatte mål. Møder med politiske partier. Møder med erhvervslivet. Møder i forskellige udvalg. Møder for AK’s bestyrelse og med den daglige ledelse. Møder med advokater. Deltagelse ved

retsmøder hvor vores medlemmer er involverede. Møder med enkelte eller grupper af medlemmer.

Deltagelse ved invitationer til arrangementer som foredrag, presse arrangementer, og endelig daglige administrative opgaver m.v.

Nogle af AK’s planer for året 2018

AK’s forberedelser til forhandlingsudspil, i forbindelse med de nye forhandlinger med Selvstyret i 2019, skal igangsættes. I nærmeste fremtid vil de af AK’s medlemmer som henhører under AK’s aftaler, blive kontaktet - via deres tillidsrepræsentanter - med henblik på at indhente krav og ønsker til de kommende forhandlinger, som derefter fremsendes til AK. Derudover er alle enkelte medlemmer naturligvis velkomne til at fremsende forslag til AK

Ved AK’s generalforsamlingen i september 2017 blev det af formanden oplyst at flere byer vil blive besøgt i løbet af 2018 - og her tænkes primært på de byer som er administrationsbyer for kommunerne samt de byer som ikke har tillidsrepræsentanter i AK. Formålet med rejserne er at sikre et godt samarbejde med kommunerne og for at ska-be samarbejde omkring de problemer der kan opstå for medarbejderne.

Derudover skal der være muligheder for en tæt dialog med medlemmerne for at give mulighed for at drøfte forskellige emner, så som fagforeningsforhold, aftaler, lovgivning, m.v. Formålet med rejserne er også for at indhente krav til de kommende for-handlinger. Det kan forventes at der vil blive holdt møder med medlemmer og andre som ønsker at blive medlemmer, i de byer der bliver besøgt. Der vil også når det er muligt, ved disse rejser, være deltagelse fra en medarbejder med juridisk viden, fra de advokatfirmaer som er tilknyttet AK.

I 2018 vil der være forhandlinger om løn- og ansættelsesforhold for officererne og styrmændene på politiets fartøjer. Disse er ansat under staten. AK har fremsendt for-handlingsudspil for disse grupper til forhandlingsparterne og det forventes at forhandlingerne snarest bliver iværksat.

Ved AK’s generalforsamling i september 2017 blev det besluttet at medarbejderne i AK’s administration skal forøges med en jurist. For at opnå dette har der været stillingsopslag ved avisannoncer i løbet af 2017 om ledig stilling for en jurist, men grundet manglende ansøgninger, er dette ikke lykkes. Da det har været vanskeligt at skaffe en uddannet jurist, har AK fundet en midlertidig løsning - hvilket er at øge samarbejdet med de advokater som allerede bruges, forstået på den måde at advokaterne tager sig af de juridiske sager, som juristen skulle have haft som opgaver og bliver betalt med midler der er afsat til en ansat jurist.

Ud over denne ordning bliver det undersøgt om der kan ansættes en, som godt nok ikke er juridisk uddannet, men som kan servicere medlemmerne.

Behovet for en yderligere ansat til administrationen begrundes i at serviceringen af medlemmerne ikke skal forringes, trods der de seneste år har været en tilgang af medlemmer på omkring 300 og har derved et øget arbejdspres.

Det er AK’s mål at der hvert år holdes kurser for tillidsrepræsentanter - når der er kommet nye tillidsrepræsentanter og for eksisterende tillidsrepræsentanter, når der er opstået behov for at genoptage områder eller når der er kommet ny lovgivning eller nye regler, som de skal have viden omkring.

Det er pt. ved at blive undersøgt hvordan og for hvem disse kurser kan realiseres.

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Atorfillit Kattuffiat’s formand