| Nyhed

Tilbageblik på året 2016 og de kommende planer for 2017

I 2016 har forhandlingerne om løn-og ansættelsesvilkår indenfor Atorfillit Kattuffiat (AK)-området taget meget af tiden for arbejdet.  

Som tidligere udmeldt fra AK, har forhandlingerne kommet i gang meget sent – med et års forsinkelse, som AK ikke har skyld i men alene Selvstyret, som ikke var klar til ti-den. Da forhandlingerne endelig kørte gik der 7 måneder før begge parter indgik en aftale. De gamle overenskomster/aftaler, som var gældende indtil den 31.marts 2015 kunne så derefter erstattes med nye gældende fra 1.april 2015.

På nuværende tidspunkt er Selvstyrets forhandlingsafdeling i gang med, for de flestes vedkommende, at renskrive de nye indgåede overenskomster/aftaler og når disse er klar vil de indsættes på AK’s hjemmeside under overskriften – aftaler og overenskom-ster. Med hensyn til arbejdsvilkår for socialrådgivere og sagsbehandlere samt for fag-lærerne er forhandlingerne endnu ikke færdiggjort, men AK regner med at genopta-gelse af disse forhandlinger vil starte igen snart – AK venter på at Selvstyret bliver klar og Selvstyret er allerede på nuværende tidspunkt blevet rykket op til flere gange fra AK’s side.

Når forhandlingerne er helt færdige, vil forberedelserne til AK’s landsmøde rigtig gå i gang. AK’s bestyrelse har allerede besluttet at afholde landsmødet i september 2017. Til denne beslutninger er grunden den, at AK også har 100-års jubilæum i denne må-ned – grundlægningen af fagforeningen er sket den 28.september 1917.

Til landsmødet vil tillidsrepræsentanterne, iflg. AK’s vedtægter, blive indkaldt til møde og derudover for at de også kan deltage til festlighederne for jubilæet, har AK’s besty-relse besluttet at holde disse to ting på samme tid også for at minimere udgifterne. Ud over landsmødet og fejring af jubilæet er der også afsat tid til en 2 dages kursus for tillidsrepræsentanterne.

Et af det færdiggjorte forhandlinger i 2016 vedrører overenskomst for, de under staten ansatte, i politikutterne som skippere og styrmænd. Forhandlingerne for denne grup-pe har kørt siden 2014 og grunden til at denne forhandling har trukket i langdrag er, at AK og de af overenskomsten berørte besætningsmedlemmer ikke ville godkende overenskomsten før alle var tilfredse med det opnåede resultat.

I løbet af året (2016) er blandt andet følgende arbejdsopgaver udført i AK: Ud over den meget krævende tidsforbrug vedrørende forhandlingerne om løn-og ansættelsesvil-kår, har en stor del af arbejdsopgaverne handlet meget om håndtering af medlemmer-nes henvendelser. Deltagelse til invitationer og afholdelse af møder fra medlemsgrup-

perne/foreninger under AK og fra andre områder. Deltagelse i samrådsmøder – møder med de samarbejdende fagforbund – såkaldt samrådet, som består af AK, IMAK, NPK, ASG, PPK. Udarbejde skrivelser til Inatsisartut – med forslag til nye love m.m., som AK vil gerne have fremsat i Inatsisartut/landstinget. Foretræde for Inatsisartut om forskel-lige emner for at prøve at påvirke Inatsisartut om kommende lovforslag m.m. Møder med forskellige Landsstyremedlemmer – om AK’s ’varemærker’ /målsætninger. Mø-der med politiske partier. Møder med forskellige virksomheder. Mødedeltagelse i for-skellige bestyrelser/råd m.m. Møder med AK’s besstyrelse og forretningsudvalg (FU). Møder med advokater. Deltage i forbindelse med medlemmernes samtaler om tjenst-lige forhold i forskellige arbejdspladser. Møder med enkelte medlemmer og med-lemsgrupper. Deltagelse i forbindelse med invitation til forskellige arrangementer, holde foredrag m.m. Udarbejdelse af pressemeddelelser samt pressehåndtering. Ad-ministrationsopgaver og mange andre ting.

KAP, som er en forkortelse af Kalaallit Aqumiut Peqatigiiffiat, er en forening for office-rerne i skibe/trawlere, som kører under AK og har gjort det i det sidste ca. 2 år.

AK og KAP arbejder ihærdigt sammen om at få etableret en sømandslov her i landet. Til dette arbejde er der brugt midler som flere henvendelser til Inatsisartutmedlem-mer, foretræde for Inatsisartutudvalg, møder med enkelte landsstyremedlemmer, brug af medierne til belysning af arbejdsvilkårene for officererne m.m.

Derudover har AK og KAP udarbejdet et udkast til en basisoverenskomst vedrørende officerernes arbejdsvilkår, såsom pensionsforhold, forskellige rettigheder vedrørende arbejdsforhold m.m. som sikrer de ansattes retssikkerhed og vilkår, som arbejdsgiver og arbejdstager skal følge. AK og KAP håber på, at forhandlingerne med arbejdsgi-verne om dette overenskomstudkast vil starte i løbet af 2017.

I forbindelse med KAP er sat under AK, kan de ansatte som officerer i trawlerne og an-dre skibe blive medlemmer hos AK og AK og KAP vil i den forbindelse opfordre office-rerne til at blive medlemmer. Deres medlemskab vil blandt andet medføre, at de kan få mulighed for at blive bestået i forbindelse med en evt. fejde mellem arbejdsgiver og den ansatte. Derudover vil det være nemmere for AK og KAP, at nå de mål man har sat sig for, at forbedre f.eks. arbejdsvilkårene for officererne, når AK repræsenterer jo flere medlemmer fra det område.

AK’s medlemstal har i de senere år blevet flere og flere og AK kører i dag op mod de 1100 medlemmer.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat