| Nyhed

Kære medlem af Foreningen Soraarneq

Vi vil med denne information opdatere jer på planerne omkring PFA Soraarneq. 

Opfølgning fra sidste repræsentantskabsmøde 

På repræsentantskabsmødet den 25. marts 2015 fremlagde PFA planerne om at gennemføre en bestandsoverdragelse af PFA Soraarneq til PFA Pension for at kunne tilbyde kunderne bedre vilkår, et mere moderne produkt og en bedre kundeoplevelse. På repræsentantskabsmødet var der opbakning til at gå videre med denne løsning.

Det videre arbejde med bestandsoverdragelsen har afventet en afklaring omkring de skattemæssige forhold for indbetalinger til en dansk pensionsløsning, således at der var sikkerhed omkring de vilkår, der vil være gældende for en dansk løsning uden fradragsret i Grønland.

Ændring i indkomstskatteloven omkring fradrag for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning

Selvstyret har den 30. maj 2016 tredje behandlet og godkendt et lovforslag om, at der fra 1. januar 2017 ikke længere vil være fradragsret for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning.

PFA Soraarneq har afgivet høringssvar til de fremsendte lovforslag og har i stor udstrækning fået indarbejdet vores bemærkninger i det lovforslag, der nu er blevet vedtaget.

Beregninger viser, at såfremt der er ens vilkår på alle andre områder, når man sammenligner en ordning med fradragsret med en ordning uden fradragsret, så vil slutresultatet efter skat være det samme. Det betyder, at kunderne – alt andet lige – vil være stillet uændret.

Betyder ændringen i indkomstskatteloven, at bestandsoverdragelsen ikke gennemføres

Det er PFA Pension’s vurdering, at det fortsat er den rigtige løsning for kunderne i PFA Soraarneq at gennemføre bestandsoverdragelsen til PFA Pension, og PFA har som en del af processen taget indledende kontakt til Finanstilsynet. Det forventes, at den formelle beslutning træffes på en ekstraordinær generalforsamling i PFA Soraarneq i august måned.

Fremtidig pensionsløsning for de nuværende kunder i PFA Soraarneq

Når der er tale om den fremtidige pensionsløsning for jeres medlemmer/medarbejdere, er det vigtigt at skelne mellem på den ene side det, der er sparet op i PFA Soraarneq, samt de erhvervede pensionsrettigheder og dækninger knyttet hertil, og på den anden side de fremtidige indbetalinger.

Den enkelte aftalepart (faglig organisation eller virksomhed) kan på medlemmernes/medarbejdernes vegne foretage et valg omkring de fremtidige pensionsindbetalinger, herunder beslutte om det skal være en dansk løsning eller en grønlandsk løsning.

Med hensyn til den eksisterende opsparing i PFA Soraarneq stiller det sig anderledes. Såfremt aftaleparten (faglig organisation eller virksomhed) vælger, at de fremtidige indbetalinger skal ske til en grønlandsk løsning, og opsparingen derfor ikke ønskes overført til PFA Pension, er det den enkelte person (på cpr-nr. niveau), der aktivt skal vælge, at den nuværende opsparing skal overføres til en anden leverandør. Ellers overføres opsparingen til PFA Pension som en del af den bestandsoverdragelse, der på de forsikredes vegne godkendes af Finanstilsynet,

Hvad sker der nu

  • Inden udgangen af juni vil alle aftaleparter (faglig organisation eller virksomhed) blive kontaktet af PFA Soraarneq, hvor vi orienterer om bestandsoverdragelsen og den videre proces.
  • Der afholdes et repræsentantskabsmøde i Nuuk den 23. august 2016, hvor eventuelle spørgsmål fra Foreningen Soraarneq’s medlemmer kan afklares. Der vil blive fremsendt invitation til dette møde senere i juni måned.
  • Den enkelte aftalepart vil blive tilbudt et møde i september (uge 37/38), hvor mulighederne kan drøftes igennem, og eventuelle spørgsmål afklares.
  • PFA Soraarneq vil være behjælpelig med at udarbejde den nødvendige information, der kan publiceres på den faglige organisations hjemmeside eller internt i virksomheden, således at medlemmerne/medarbejderne er orienteret forud for det brev, der sendes ultimo august, jf. nedenfor.
  • Ultimo august sender PFA Soraarneq en meddelelse på dansk og grønlandsk om overdragelsen og Finanstilsynets redegørelse til forsikringstagerne.
  • Primo september offentliggør Finanstilsynet en redegørelse på dansk og grønlandsk for den påtænkte overdragelse i Statstidende og Sermitsiaq.
  • Den enkelte faglige organisation eller virksomhed skal træffe beslutning om den fremadrettede pensionsløsning. Dead-line for denne beslutning er pt. ikke fastlagt.
  • Bestandsoverdragelsen forventes efter planen gennemført i løbet af december måned 2016.

Som en konsekvens af bestandsoverdragelsen vil PFA Soraarneq blive lukket (likvideret), og det betyder, at egenkapitalen fordeles blandt aktionærerne i forhold til deres ejerandel.

Vi ved, at der vil være mange spørgsmål omkring dette. Vi vedlægger et spørgsmål/svar katalog med mere information omkring bestandsoverdragelsen og pensionsløsningen efter 1. januar 2017. Der er desværre ikke klare svar på alt på nuværende tidspunkt. Vi vedlægger også en sammenligning af skatteforhold for en grønlandsk og en dansk pensionsløsning efter 1. januar 2017.

Vi ser frem til den videre dialog, og I er naturligvis velkomne til at kontakte mig, såfremt I har spørgsmål.

Lis Hasling, direktør
PFA Soraarneq

Spørgsmål i relation til bestandsoverdragelsen

Hvad er baggrunden for beslutningen

Som det er blevet drøftet på repræsentantskabs-møderne, senest den 25. marts 2015, er omkostningsniveauet højt i selskabet. Dertil kommer, at der blandt kunderne er en stigende efterspørgsel efter nye produkttyper samtidig med, at der er stigende utilfredshed med, at det ikke er muligt at se sin pensionsordning elektronisk.

Hvorfor er der stigende omkostninger

Siden selskabet blev stiftet i år 2000 er der kommet ny lovgivning, der stiller større og skærpede krav til compliance, regulering og rapportering. Det betyder, at udgifterne til at drive PFA Soraarneq er stigende og fortsat forventes at stige.

Hvis vi valgte ikke at bestandsoverdrage, hvordan ville omkostningerne så udvikle sig, og hvordan vil det påvirke den enkeltes depot og nettoforrentningen?

Det fremtidige omkostningsniveau er ikke estimeret. Men det er givet, at det ikke vil falde, idet der fortsat vil være stigende krav omkring compliance, regulering og rapportering. Såfremt der fremadrettet ikke sikres ensartet regulering af hhv. et dansk livs-og pensionsforsikringsselskab og et grønlandsk livs-og pensionsforsikringsselskab, vil omkostningerne stige yderligere.

Hvordan er omkostningerne i PFA Soraarneq sammenlignet med PFA Pension

Omkostninger er svære at sammenligne, men i  årsrapporterne fra livs-og pensionsforsikrings-selskaber anvendes et sammenligneligt nøgletal, der viser de gennemsnitlige  omkostninger pr. forsikret. I henhold til årsrapporterne for 2015 var dette nøgletal 1.431 kr. for PFA Soraarneq og 765 kr. for PFA Pension

Hvilke nye produkter efterspørges

I takt med at interessen og indsigten i pensionsopsparing er øget i Grønland, efterspørges i stigende omfang produkter, der har mere fleksibilitet, både med hensyn til valg af forsikringsdækninger og også i forhold til, hvordan opsparingen skal investeres. De produkter er allerede udviklet på det danske pensionsmarked

Kundeoplevelsen

 

Kunderne i PFA Soraarneq har i dag ikke mulighed for at se deres pensionsordning elektronisk. Det skyldes, at selskabet har nogle andre forudsætninger mht. fremtidig depotrente end i PFA Pension.  Der skal således udvikles en ny løsning til kunderne i PFA Soraarneq for at det vil blive muligt at se pensionsordningen elektronisk.

Hvorfor udvikler I ikke selskabet i stedet for at lukke det

 

Det er meget dyrt at udvikle både nye produkter og nye elektroniske løsninger, og det ville være kunderne, der ville komme til at betale for udvik-lingen. Omkostningerne er i forvejen høje.

Hvad betyder en bestandsoverdragelse

 

Det betyder, at den nuværende opsparing over-flyttes til PFA Pension, som overtager forpligtel-serne over for de forsikrede, som herefter er kunder i PFA Pension.

Med hensyn til den fremtidige indbetaling, kan I på jeres medlemmers/medarbejderes vegne vælge en fremtidige løsning i PFA Pension eller hos en anden leverandør.

Hvilke muligheder har vi, hvis vores medlemmer/medarbejdere ikke ønsker deres nuværende opsparing  overført til PFA Pension

 

Hvis I vælger en anden pensionsleverandør for de fremtidige indbetalinger, og jeres medlemmer/-arbejdere derfor ønsker, at eksisterende opsparing placeres samme sted, skal hver enkelt cpr. nr. aktivt vælge at overføre sin opsparing til en anden leverandør.  Det sker ved, at hver enkelt underskriver en blanket.

Hvad sker der, hvis opsparingen bestandsoverdrages til PFA Pension og der senere ønskes en anden løsning

Hvis man senere ønsker at overføre sin opsparing i PFA Pension til en anden leverandør, er det muligt. Man skal blot sikre, at leverandøren kan håndtere den rigtige skattemæssige behandling af opsparingen, da der er betalt afgift ved bestandsoverdragelsen. Ønskes opsparingen overført til en anden dansk leverandør sker det uden at der skal betales yderligere afgift. Ønskes opsparingen overført tilbage til en grønlandsk leverandør skal der betales 10% i afgift til Grønland såfremt det sker efter 1. januar 2017

Hvad sker der med de ufordelte reserver (det kollektive bonuspotentiale)

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet nærmere beslutning om anvendelsen af det kollektive bonuspotentiale. Det er en del af det, som skal drøftes med Finanstilsynet som led i be-standsoverdragelsen.

Depotrenten i PFA Soraarneq er pt. 2% p.a. I PFA Pension er den 1,5%. Hvad betyder det for opsparingen

Depotrenten kan ændres med en måneds varsel både i PFA Pension og i PFA Soraarneq. I de forudsætninger man bruger ved fremregning af pensionens størrelse, anvender PFA Pension imidlertid en højere rente end PFA Soraarneq fra og med 2021. Så selvom depotrenten pt. er mindre i PFA Pension vil en fremskrivning af den forventede udbetaling være højere i PFA Pension. Men det er et øjebliks billede og der kan ikke siges noget præcist omkring udbetalingens størrelse, da det afhænger af den faktiske depotrente.

Hvad sker der skattemæssigt med den bestående opsparing, når pengene flyttes til PFA Pension

I henhold til den grønlandske indkomstskattelov, skal der betales afgift til Grønland. Afgiften er pt. 45%, men stiger til 55% 1. januar 2017.

Hvad sker der med de garanterede pensionsydelser og øvrige dækninger ved bestandsoverdragelsen

De garanterede ydelser og øvrige dækninger vil blive nedsat proportionalt fordi der bliver betalt afgift ved bestandsoverdragelsen. Nedsættelsen beregnes i overensstemmelse med de almindelige beregningsprincipper ud fra det beløb, der afgiftsberigtiges og dermed trækkes fra opsparingen.

Skal der betales skat undervejs af afkastet

Afkast af en ikke-fradragsberettiget ordning oprettet efter § 39 A i indkomstskatteloven bliver ikke beskattet i Grønland for nærværende

Hvilke konsekvenser er der i forhold til sociale ydelser, ved udbetalinger fra en dansk pensionsordning

Skal gradvist løses i den relevante lovgivning. PFA Soraarneq er i dialog med Selvstyret omkring dette spørgsmål. Selvstyret har tilkendegivet, at man skal være stillet lige uanset, hvilken type pensionsordning man har

Foreningen Soraarneq er i dag aktionær i PFA Soraarneq og har valgt 2 bestyrelsesmedlemmer. Herved sikres at de grønlandske interesser varetages. Hvordan sikres det fremadrettet

Det er tanken, at der fortsat er en form for repræsentantskab, hvor pensionspolitiske spørgsmål i Grønland kan blive fremlagt og drøftet. Den endelige udformning af dette forum afventer en afklaring af, hvor stor en del af de nuværende kunder i PFA Soraarneq, der ønsker en fremadrettet pensionsløsning med indbetalinger til PFA Pension

Hvordan vil vores medlemmer/medarbejdere fremadrettet blive serviceret/rådgivet

 

Det er tanken, at serviceniveauet og rådgivningen skal øges overfor kunderne i Grønland. Det vil ske ved, at PFA Pension etablerer et samarbejde med en partner, der kan varetage både kontakten og rådgivningen overfor kunderne på dansk og grønlandsk

Spørgsmål om pensionsløsning for indbetalinger efter 1. januar 2017

Indkomstskatteloven bliver ændret 1. januar 2017, så der ikke længere er fradrag for indbetalinger til et udenlandsk selskab. Hvad betyder det for vores medlemmers/medarbejderes indbetalinger

Det betyder, at der skal fratrækkes skat af indbetalingen, før den indbetales til den udenlandske leverandør. Indbetalingen vil således være reduceret med skatten.

Hvordan påvirker det den skattepligtige indkomst at der ikke er fradrag for indbetalinger til en pensionsordning i PFA Pension

Arbejdsgiveren skal håndtere, at der trækkes skat af pensionsindbetalingen før den indbetales til leverandøren. Skatten trækkes således i pensionsindbetalingen og påvirker ikke den indkomstskat, der skal betales lønindkomstskat af

Hvad sker der på udbetalingstidspunktet

Når der er betalt skat af indbetalingerne skal der ikke betales skat af udbetalingerne

Skal der betales skat undervejs af afkastet

Afkast af en ikke-fradragsberettiget ordning oprettet efter § 39 A i indkomstskatteloven bliver ikke beskattet i Grønland for nærværende

Hvilke konsekvenser er der i forhold til sociale ydelser, ved hhv. ind og udbetalinger fra en dansk pensionsordning

Skal gradvist løses i den relevante lovgivning. PFA Soraarneq er i dialog med Selvstyret omkring dette spørgsmål. Selvstyret har tilkendegivet, at man skal være stillet lige uanset, hvilken type pensionsordning man har.

Hvilken type pensionsordning får vi 1/1 2017 i PFA Pension

Der vil blive oprettet en tilsvarende police i PFA Pension  i det traditionelle rentemiljø med de forsikringsdækninger, der er i henhold til aftalen med PFA Soraarneq. Forsikringsdækningerne vil være nedskrevet, fordi der er betalt afgift.

Kan vi vælge en anden type pensionsordning

Ja, I kan som faglig organisation/virksomhed vælge, at medlemmerne/medarbejderne for de fremtidige indbetalinger skal have en anden pensionsløsning. Den pensionsløsning som kan tilbydes i PFA Pension hedder PFA Plus og er et markeds-renteprodukt

Er der fordele ved en PFA Plus pensionsløsning i PFA Pension, som vi ikke har i dag i PFA Soraarneq

Ja. I PFA Plus er der mere fleksibilitet, individuelle tilpasningsmuligheder, højere forventninger til afkast etc. Desuden har man mulighed for at indbetale til KundeKapital, som betyder, at der for en del af indbetalingen gives en særlig forrentning. Der kan læses mere om KundeKapital på www. pfa.dk.

 

Depotrenten i PFA Soraarneq er pt. 2% p.a. I PFA Pension er den 1,5%. Hvad betyder det for opsparingen

Depotrenten kan ændres med en måneds varsel både i PFA Pension og i PFA Soraarneq. I de forudsætninger man bruger ved fremregning af pensionens størrelse, anvender PFA Pension imidlertid fra og med 2021 en højere rente end PFA Soraarneq. Så selvom depotrenten pt. er mindre i PFA Pension vil en fremskrivning af den forventede udbetaling være højere i PFA Pension. Men det er et øjebliks billed og der kan ikke siges noget præcist omkring udbetalingens størrelse, da det afhænger af den faktiske depotrente.

Hvad sker der med den nuværende opsparing efter en bestandsoverdragelse, hvis vi på vores medlemmers/medarbejderes vegne vælger en grønlandsk løsning for indbetalinger efter 1. januar 2017

Opsparingen vil blive stående i PFA Pension og vil blive forrentet med den til enhver tid gældende depotrente. Policer uden præmiebetaling er pålagt et såkaldt fripolicegebyr, der bruges til at betale for omkostningerne ved at administrere policen.

Hvilke grønlandske muligheder er der, når PFA Soraarneq er lukket

PFA Soraarneq er det eneste grønlandsk registrerede livs- og pensionsforsikringsselskab. Når PFA Soraarneq er lukket, vil SISA være den eneste pensionsleverandør i Grønland efter nugældende lovgivning.

Hvilke omkostninger kommer vi til at betale i PFA Pension

Ved en løsning i PFA Pension med indbetalinger, skal der betales omkostninger i henhold til PFA Pensions’ til enhver tid gældende regler.  Omkostningerne  vil  som udgangspunkt være de samme som i dag, men der skal ikke længere betales det særlige styktillæg, der pt. udgør 30 kr om måneden.

Vil man kunne se sin police  i PFA Pension elektronisk

Ja, så snart policen er oprettet i PFA Pension, vil det være muligt at se den på MitPFA.

Hvis vi vælger en dansk pensionsløsning for indbetalinger efter 1. januar 2017, hvad betyder det så for medarbejdere vi rekrutterer fra Danmark

De fleste medarbejdere fra Danmark ønsker i dag at fortsætte i deres danske pensionsløsning, men som en ikke-fradragsberettiget ordning, det vil sige en ordning, der skattemæssigt vil svare til de ændrede regler i den grønlandske indkomstskattelov fra 1. januar 2017.

Hvad vil der så ske, når medarbejderen flytter tilbage til Danmark

For en person, der er skattepligtig til Danmark, vil der blive oprettet en fradragsberettiget pensionsordning. Det, der er blevet sparet op under ansættelsen i Grønland, kan (afhængig af vilkårene i de enkelte aftaler) blive overført til samme police.