| Nyhed

Forhandlinger om løn-og ansættelsesvilkår indenfor Åtorfillit Kattuffiat/AK- området.

Som tidligere meddelt er forhandlingerne startet sidst i april 2016 med et års forsinkel- se - en forsinkelse, som AK ikke var herre over. Det skal meddeles at forhandlingerne stadigvæk er i gang og vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår disse slutter.  

AK har afleveret nogle omfattende krav til forhandlingerne og disse krav vil selvfølge- lig først komme til høring hos arbejdsgiverne og derfor kan forhandlingerne trække lidt ud. Men når forhandlingerne slutter og man bliver enige parterne imellem vil re- sultatet blive sendt ud til AK-medlemmerne til urafstemning og såfremt dette bliver godkendt vil de nye aftaler/ overenskomster gælde med tilbagevirkende kraft fra den l.april 2015.

Foreningen Malik

Foreningen Malik - foreningen for politikutternes skippere og styrmænd - som er un- der AK og som AK har forhandlingsretten over og som siden 31 .marts 2014 har opsagt overenskomsten for, men som sædvane gælder indtil en ny er blevet aftalt, er endelig ved at få en ny overenskomst i hus. Forhandlings parterne er blevet enige om over- enskomsten indhold. Grunden til at denne forhandling trak så meget i langdrag, er at AK og Malik har været vedvarende med deres krav og er endelig blevet tilfreds med resultatet. Nu afventes denne overenskomst modtagelse fra DK til underskri.ft. Når overenskomsten er blevet skrevet under vil den gælde med tilbagevirkende kraft fra den l.april 2014.

Forenede Gruppeliv

Alle AK-medlemmer samt deres børn under 18 år har en forsikring via gruppeforsik- ringsselskabet Forenede Gruppeliv til dækning for visse kritiske sygdomme samt ifm. dødsfald. Denne forsikring er blandt flere en gode, som AK-medlemmerne har. I AK's hjemmeside er der en overskrift 'Forenede Gruppeliv', hvor man deri kan læse mere om forskellige oplysninger om forsikringen, f.eks. hvad forsikringsbetingelserne er.

Der vil, i den nærmeste fremtid, blive lagt forsikringsbetingelser som blev gældende fra 1.januar 2016. Den danske version vil blive lagt ind i løbet af de nærmeste dage mens den grønlandske kan tage lidt mere tid, da den først skal oversættes fra dansk.

Arbejdsmiljøråd i Grønland

Til dette råd er AK-formanden blevet medlem i maj 2016, da fælles medlemmet for AK og ASG (Akademikernes Sammenslutning i Grønland) tilsammen udtrådte. Men det er stadigvæk et fællesmedlemskab med ASG.

Arbejdsmiljørådet er råd, hvori medlemmerne kommer fra fagforeningerne, arbejds- giverne og med deltagelse fra arbejdstilsynet, kan have medindflydelse på indsatsen på et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Grønland.

Rådet er ved at udarbejde et strategiske målsætninger for årene 2016-2018.

Rådet har på sit seneste møde i juni 2016 besluttet at strategien for målsætningerne i årene 2016-2018, (de resterende arbejdsår for den gældende bestyrelse indtil en ny- valgt bestyrelse indtræder), vil være med følgende punkter (kort beskrevet):

  1. Øget bevidsthed om arbejdsmiljø i Grønland
  2. Øget indflydelse på arbejdsmiljøpolitikken i Grønland

Rådet er allerede i gang med at udarbejde planer for ovenstående målsætninger kan blive opfyldt- som f. eks. en kommende temadag om psykisk arbejdsmiljø, hvor det er tanken at debat om emnet, hvor arbejdsgiverne, forskellige firmaer samt andre inte- resserede kan deltage.

Der ud over vil rådet udgive artikler om arbejdsmiljø via medierne og f.eks. fagblade, fagforeningernes nyhedsopdateringer m.m. Rådet vil blive glad for at folk kommer med forslag til emner til artiklerne, så I kan komme med ønsker til emner I gerne vil have fokus på, da I bedst kender til jeres arbejdsforhold i de forskellige arbejdspladser.

Til sidst vil jeg gerne, på arbejdstilsynets vegne opfordre folk til at anmelde arbejds- skader, så mange skader som muligt kan registreres og derved kan forebyggelsesfor- anstaltningerne påbegyndes. Man kan anmelde arbejdsskader ved at komme ind på denne side: http://www.anmeld.gl

På et senere tidspunkt vil der komme mere om rådets arbejde.

SIK's 60-års jubilæum som fagforening

AK er, som så mange andre, blevet inviteret til arrangementerne, der er planlagt ifm jubilæet. Den største af arrangementerne såkaldt "Qassimiuaarneq" går ud på at samle folk ved Inussivik, hvor de deltagende f.eks. AK kan have en stand, hvor folk kan hen- vende sig om, hvad de gerne vil have at vide om fagforeningen samt om f. eks. hvordan medlemsbetingelserne er m.m.

Ud over at have en stand vil AK være med som én af foredragsholderne om emner- ne/tankerne om en tillidsmandsskole, oprettelse af en A-kasse samt et ønske om en sømandsloví Grønland. “Qassinmiuaarneq" vil foregå i dagene 28.-29.og 30.juni 2016.

I ønskes en rigtig god sommer fra Atorfillit Kattuffiat

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand