| Nyhed

2014 - årets gang for Atorfillit Kattuffiat

Året 2014 har for Atorfillit Kattuffiats vedkommende været et travlt, krævende og begivenhedsrigt år. 

 

I løbet af året bruges der en del tid på forskellige mødeaktiviteter. Ud over AK’s forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder holdes der møder med f.eks. samarbejdspartnere omkring organisationsspørgsmål, samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen af AK, med medlemsgrupper og andre enkelte medlemmer, andre organisationer samt andre møder f.eks. med politikere m.m. Til denne aktivitet hører også deltagelse til møder og foredrag efter invitation fra forskellige steder f.eks. fra andre organisationer, erhvervsskoler og lignende. 

I løbet af året 2015 vil de gældende aftaler om løn-og ansættelsesvilkår blive fornyet ved forhandlinger. Forberedelserne til forhandlingerne har været i gang siden 2014.

Nogle af AK’s aftaler er nogle, som er indgået for en del år siden og måske ikke er så tidssvarende mere – dem har AK’s bestyrelse med juridisk bistand fået kigget på i løbet af året (2014) med henblik på fornyelse. Ud over disse har AK indhentet forhandlingsønsker fra medlemmerne og de indkomne ønsker er blevet koordineret og blevet klargjort til de kommende forhandlinger.

Den i 2013 valgte AK-bestyrelse har blandt andet haft som mål at oprette et forum på AK’s hjemmeside og dette forum har i mange år også været et ønske fra tillidsrepræsentanternes side. Dette forum blev så endelig oprettet i løbet af 2014. AK håber på, at dette forum vil blive benyttet rigtig meget, især mellem tillidsrepræsentanterne og AK og at dette vil bevirke, at kontakten mellem tillidsrepræsentanterne og AK bliver lettere og smidigere.

Med hensyn til arbejdet med medlemssager, har sagerne i løbet af året været mange og til disse hører de desværre massefyringer, som Kommuneqarfik Sermersooq har kørt i løbet af udgangen af året. Disse sager har været meget tidskrævende og kører stadigvæk, da der er uoverenstemmelser om sagerne mellem kommunen og AK og det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvornår sagerne kan færdigbehandles. Ud over behandling af disse sager, køres der mange enkelte medlemssager men gudskelov bliver de fleste af sagerne færdigbehandlet i løbet af kort tid.

I løbet af året er en større sag blevet færdigbehandlet i retten til fordel for medlemmet for AK. Sagen drejer sig om en tjenestemand som er blevet uretmæssigt afskediget. Denne sag, som er fra året 2011 og som AK har indgivet til retten, blev i løbet af 2014 vundet af AK og arbejdsgiveren til den uretmæssige afskedigede blev dømt til at betale vedkommendes løn i 3 år, pensionsbidrag m.m. på omkring i alt kr.3.mio.kr. Denne sag har avisen Sermitsiaq lavet en artikel om. Denne sag viser, at nogle af sagerne kan køre i lang tid inden der falder en afgørelse, men viser også med tydelighed, at det kan betale sig at være medlem af en fagforening.   

Siden sidste forhandlinger – om løn-og ansættelsesvilkår – i 2012, har man oprettet en TR-Fond. Denne fond finansieres med 0,20 øre for hver times arbejde fra én medarbejder, der benytter AK’s overenskomster. Denne 0,20 øre betales af arbejdsgiver. TR-Fondens hovedformål er, at der skal herske rolige forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager på arbejdspladserne og for at opretholde disse forhold vil man kunne bruge midlerne til tillidsrepræsentantkurser, landsmøder, bestyrelsesmøder m.m.

I efteråret 2013 har der været afholdt et tillidsrepræsentantkursus her i Nuuk med tillidsrepræsentanter bosiddende i netop Nuuk. Der er ikke blevet afholdt flere kurser siden dengang i hvert fald i et større omfang. AK’s bestyrelse har i starten af 2014 besluttet, at være forsigtig med brugen af fondens midler indtil, den er fyldt mere op. Bestyrelsen satser på at, der skal afholdes kursus for samtlige deltagende tillidsrepræsentanter under den næste AK-landsmøde i 2016 og derudover vil man for fremtiden satse på at afvikle tillidsrepræsentantkurser noget oftere f.eks. hvert år for alle - også til dem ude i kysten.

Med hensyn til AK’s økonomi har året 2014 været et år med en del uforudsete ekstra udgifter. Blandt grundene til disse ekstra udgifter kommer af, at administrationen af AK blev nødt til, med kort varsel, at blive flyttet til en anden bygning, da AK’s hus/kontor på Quassunnguaq 19 var blevet angrebet med skimmelsvamp med dertil gene for medarbejdernes helbred.  Dertil har AK’s bogholder desværre været sygemeldt og var ikke på arbejde i omkring et halvt år.

Selv om der har været ovenstående uforudsete udgifter er AK’s økonomi på rette kurs. Grundet til forbedringen af økonomien er blandt andet administrationens/bestyrelsens evige søgen efter fornyelser samt besparelsesområder uden at forringe arbejdsgangen og administrationen af AK. Dertil kommer også at medlemstallet er stødt stigende i de senere år og er nu på omkring 1100 medlemmer. Medlemstallet har før været på omkring 800-900 medlemmer.

AK har arbejdet for at lave en overenskomst for viceberedskabschefer (indsatsledere) i flere år. Det er så lykkedes at indsætte ovenstående medarbejdere i AK’s Funktionsoverenskomst og med en protokollat under den, hvor parterne fik underskrevet aftalen den 22.december 2014. Da disse viceberedskaber ikke har haft en aftale at gå efter før er det glædeligt for alle at det nu har én at arbejde under.

En anden forhandling i 2014, som også stadigvæk kører uden at der er aftalt noget end nu, er en forhandling med staten om fornyelse af aftale om løn-og ansættelsesvilkår for politikutternes skippere og styrmænd. Forhandlingerne er gået i stå, da der endnu ikke kan opnås enighed om forhandlingsønskerne, men parterne har aftalt at køre videre med forhandlingerne i april 2015.

2015  -  planer for AK

Ud over de mere almindelige opgaver som AK udfører til dagligt, vil de primære opgaver for AK i 2015 være forberedelser til forhandlinger og selve forhandlingerne.

Når forhandlingerne engang bliver færdige og aftalerne bliver godkendt af medlemmerne, vil de næste skridt blive forberedelser til AK’s landsmøde. Man skal regne med at landsmødet vil blive afviklet i 2016 og der skal man have valgt en formand og bestyrelsesmedlemmer. AK’s vedtægter siger, at man skal have afviklet landsmødet i løbet af 6-8 måneder efter godkendelse af de forhandlede aftaler.

AK’s bestyrelse har besluttet at renovere g udvide huset på Quassunnguaq 19, da man fremover har planer om at bruge dette hus som kontor. Til den kommende renovering og udvidelse af huset, er forberedelserne godt i gang med hjælp af en arkitekt, som er hyret til formålet. Bestyrelsen har godkendt tegningerne af husets kommende udseende samt udkast til overslag til renoveringsudgifterne. Det næste bliver så indhentning af tilbud fra håndværkere derefter kan renoverings-og udvidelsesarbejdet påbegyndes. Hele arbejdet forventes at blive færdigt inden årets udgang (2015) og vil så være indflytningsklar til benyttelse som kontor.

Formålet med at udvide- og renovere huset på Quassunnguaq er, at have AK’s ejede hus til kontorbrug i stedet for at leje kontorlokaler – en investering med besparelser for øje samt husets gode og centrale beliggenhed til kontorbrug. Der ud over vil husets værdi stige gevaldigt efter renoveringen og udvidelsen.

2015 vil også indebære et fortsat arbejde på, at AK på alle måder kan være en stærk og fremsynet fagforening, sådan som bestyrelsen og dermed medarbejderne har til formål for fagforeningen. Dertil vil jeg opfordre medlemmerne, tillidsrepræsentanterne m.m. til at være med til at opnå og opretholde denne målsætning f.eks. ved lejlighed at fremkomme med forslag, komme med konstruktiv kritik, ideer m.m. 

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand