| Nyhed

Nyheder juli 2014

Bestyrelsen i Atorfillit Kattuffiat

Der er i Atorfillit Kattuffiat pr. 1.april 2014 sket en ændring af bestyrelsen, idet Judith Kûitse Nielsen, som blev valgt til bestyrelsen i marts 2013 under AK’s landsmøde, udtrådte på grund af jobskifte. I stedet for Judith trådte Angutinnguaq Heilmann i bestyrelsen, da han, under samme landsmøde, er blevet valgt som suppleant. Angutinnguaq Heilmann arbejder i Skattestyrelsen i Nuuk og vil være i bestyrelsen indtil næste landsmøde. Vi hilser Angutinnguaq Heilmann velkommen i bestyrelsen og takker Judith Kûitse Nielsen for hendes gode arbejde under sit medlemskab i bestyrelsen.

Atorfillit Kattuffiat’s hjemmeside

Det er før blevet nævnt, her på nyhederne, at der på AK’s hjemmeside opleves uforklarlige problemer og hvis problemet ikke løses ville AK’s bestyrelse tage stilling til evt. at få en ny hjemmesideadministrator. Det har bestyrelsen så afgjort, under deres møde i januar 2014, at AK’s hjemmesideadministration skulle varetages af et andet firma. Firmaet er i fuld gang med at designe hjemmesiden ud fra AK’s ønsker og AK’s medarbejder i i fuld gang med at komme ’fyldet’ på hjemmesiden og man regner med at hjemmesiden vil være klar i løbet af sommeren. Til denne nye hjemmeside vil der høre et intranet til – et forum, hvor der mellem AK, tillidsrepræsentanter samt formænd for de forskellige medlemsgrupper under AK kan føre ’samtaler’. Denne del af hjemmesiden er nyt for AK og er spændende og forhåbningsfuldt om det kan være med til at lette og forbedre kommunikationen mellem medlemmerne (via tillidsrepræsentanter) og AK samt højne viden om f.eks. aftaler m.v.

AK vil i løbet af de kommende måneder fylde hjemmesiden op med relevante informationer m.v. Medlemmerne skal være velkommen til at komme med forslag m.v. til den nye hjemmeside (når den ’går i luften’). Til dem af Jer, der vil komme med input til hjemmesiden (formænd for medlemsgrupperne, tillidsrepræsentanterne m.v.) vil PDF-filer være at foretrække samt tekster på både grønlandsk og dansk, da vores hjemmeside er på begge sprog.

Forsikring af medlemmerne i Atorfillit Kattuffiat

Man kan mærke at der er flere af medlemmerne og medlemmernes familie som ikke har så meget kendskab til at medlemmet i AK er forsikret under visse kritiske sygdomme og kan få udbetalt et bestemt beløb såfremt forsikringsbetingelserne er opfyldte Forsikringen for visse kritiske sygdomme er også gældende for medlemmets biologiske barn/adoptivbarn eller ægtefælles/samlevers biologiske barn /adoptivbarn.

Udover forsikring under visse kritiske sygdomme er medlemmet forsikret således at der udbetales et bestemt beløb til den nærmeste pårørende – ægtefælle/samlever eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger – børn, børnebørn osv.  

AK’s medlemmer er forsikrede i FG – Forenede Gruppeliv (forsikringsselskab i DK). Man kan få flere oplysninger (står kun på dansk) om forsikringerne ved at komme ind på FG’s hjemmeside som vi har en link til inde i AK’s hjemmeside. AK vil på et lidt senere tidspunkt komme med mere uddybende oplysninger – også oversat til grønlandsk - om forsikringerne inde i hjemmesiden – oplysningerne vil indeholde forsikringsbetingelser, forsikringssum osv.

Medlemskabet i Atorfillit Kattuffiat

Da flere af medlemmerne ser ud til ikke at være klar over, når medlemmet flytter til en anden arbejdsplads eller en anden afdeling på arbejdspladsen, at medlemskabet i AK ikke følger automatisk med til den nye arbejdsplads, da kontingentbetalingen stadigvæk for de fleste medlemmers vedkommende kommer fra løntræk, vil jeg medtage denne information her i nyhederne. Medlemskabet ophører altså ved flytning til et andet job eller til en anden afdeling og medlemmet skal selv være opmærksom på dette og selv henvende sig til AK får at forblive medlem.

Betaling af kontingent og dermed medlemskabet til AK kan gøres uafhængig af f.eks. flytning ved at medlemmerne får mulighed for at betale via PBS og denne mulighed vil AK få undersøgt i den nærmeste fremtid.

På vegne af AK’s bestyrelse og fra medarbejderne i AK ønskes alle medlemmerne og deres familier en rigtig god sommer.

Dina Olsen
Formand